BEHANDELOVEREENKOMST
Algemene voorwaarden voor een behandeling van cliënten in de praktijk Freedom, Love and Joy van Marion van der Poel
Hierbij verklaart ondergetekende ……………………………………………………….,
wonende te ………………………………………….. Postcode ………… …… aan de ……………………………………………………………………., nr. ………………
Tel: …………………………… E-mail: ………………………………………..
dat hij/zij bekend is met de werkwijze van Marion van der Poel en instemt met deze werkwijze.
Ondergetekende verklaart door het tekenen van deze overeenkomst kennis te hebben genomen van de onderstaande voorwaarden die op de behandeling/consult van toepassing zijn en deze voorwaarden te accepteren.
De Meern, ……………………………………… 20….., 

Handtekening ………………………………

 1. De behandeling vindt plaats in de praktijk Freedom, Love and Joy van Marion van der Poel. Cliënt verklaart zich akkoord met de door Marion van der Poel te volgen methode, hetgeen in bepaalde gevallen een confronterende opstelling en/of lichamelijk contact noodzakelijk kan maken, wat in onderling overleg zal plaatsvinden en alleen met toestemming van cliënt.

 2. Nadat de opdracht tot stand is gekomen, is er sprake van een inspanningsovereenkomst, waarbij Marion van der Poel haar diensten naar beste weten en kunnen verricht. Van de cliënt wordt verwacht dat hij/zij haar op een goede wijze in de gelegenheid stelt om de overeengekomen diensten te verrichten. Daartoe behoort onder meer een coöperatieve opstelling en het verstrekken van voldoende informatie voor het bepalen en uitvoeren van de werkzaamheden. 3. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van de behandeling/ consult en kan Marion van der Poel nimmer aansprakelijk stellen voor schade voortvloeiende uit hetgeen uit de behandeling/consult voortvloeit en/of daarmee samenhangt
 4. De cliënt blijft ten alle tijde volledig verantwoordelijk voor zijn / haar gedrag en besluiten c.q. de gevolgen van de behandeling/consult. Marion van der Poel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voor cliënt en/of derden mocht voortvloeien uit of verband houdt met de door Marion van der Poel geleverde diensten, een en ander in ruimste zin des woord. Voor zover Marion van der Poel aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het in rekening gebrachte bedrag van de behandeling/consult. 5. Agressief, onbetamelijk of non-coöperatief gedrag geeft Marion van der Poel het recht op onmiddelijke stopzetting van de behandeling/consult zonder recht op enige vergoeding naar de cliënt toe. De cliënt dient zijn / haar behandeling/consult wel te betalen.
 6. Indien Marion van der Poel van oordeel is dat een andere vorm van behandeling/consult op zijn plaats is, is zij gerechtigd de behandeling te beëindigen en/of door te verwijzen naar andere instanties. 7. Alle door Marion van der Poel gedane mededelingen/gegeven adviezen/ behandelingen/ consulten zijn vrijblijvend; het is cliënt ’s eigen verantwoordelijkheid om deze te aanvaarden. De cliënt wordt geadviseerd om al hetgeen bij de behandeling/consult aan de orde komt voor te leggen aan en/of te laten controleren door een (medisch) deskundige alvorens enige beslissing te nemen en/of de behandeling/consult voort te zetten.


 8. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. 9. Het uitvoeren van de behandeling/consult geschiedt tegen een vaste, vooraf overeengekomen, vergoeding van € 80,00 per uur, incl. 21 % BTW.


 10. Na elke behandeling/consult dient de betaling te geschieden zoals overeengekomen. Indien niet of niet tijdig wordt betaald zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de cliënt. In dat geval zijn voorts alle vorderingen van Marion van der Poel op cliënt uit hoofde van de betreffende overeenkomst en daarmee direct samenhangende overeenkomsten onmiddelijk opeisbaar. Bij niet (tijdige) betaling kan Marion van der Poel de werkzaamheden opschorten of beëindigen, onverminderd de betalingsverplichting van de cliënt.
 11. Te laat komen bij een afspraak geeft in principe geen recht op extra tijd voor begeleiding. Bij annulering 24 uur vóór de afspraak, wordt de afspraak verschoven naar een latere datum. Bij een te late of geen annulering wordt de tijdsduur van de behandeling in rekening gebracht.
 12. Op elke overeenkomst tussen Marion van der Poel en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechtbank is die te Utrecht.
De Meern, dd. – –


Handtekening cliënt:


Handtekening Marion van der Poel:

BEHANDELOVEREENKOMST
Algemene voorwaarden voor een behandeling van cliënten in de praktijk Freedom, Love and Joy van Marion van der Poel
Hierbij verklaart ondergetekende ……………………………………………………….,
wonende te ………………………………………….. Postcode ………… …… aan de ……………………………………………………………………., nr. ………………
Tel: …………………………… E-mail: ………………………………………..
dat hij/zij bekend is met de werkwijze van Marion van der Poel en instemt met deze werkwijze.
Ondergetekende verklaart door het tekenen van deze overeenkomst kennis te hebben genomen van de onderstaande voorwaarden die op de behandeling/consult van toepassing zijn en deze voorwaarden te accepteren.
De Meern, ……………………………………… 20….., 

Handtekening ………………………………

 1. De behandeling vindt plaats in de praktijk Freedom, Love and Joy van Marion van der Poel. Cliënt verklaart zich akkoord met de door Marion van der Poel te volgen methode, hetgeen in bepaalde gevallen een confronterende opstelling en/of lichamelijk contact noodzakelijk kan maken, wat in onderling overleg zal plaatsvinden en alleen met toestemming van cliënt.

 2. Nadat de opdracht tot stand is gekomen, is er sprake van een inspanningsovereenkomst, waarbij Marion van der Poel haar diensten naar beste weten en kunnen verricht. Van de cliënt wordt verwacht dat hij/zij haar op een goede wijze in de gelegenheid stelt om de overeengekomen diensten te verrichten. Daartoe behoort onder meer een coöperatieve opstelling en het verstrekken van voldoende informatie voor het bepalen en uitvoeren van de werkzaamheden. 3. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van de behandeling/ consult en kan Marion van der Poel nimmer aansprakelijk stellen voor schade voortvloeiende uit hetgeen uit de behandeling/consult voortvloeit en/of daarmee samenhangt
 4. De cliënt blijft ten alle tijde volledig verantwoordelijk voor zijn / haar gedrag en besluiten c.q. de gevolgen van de behandeling/consult. Marion van der Poel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voor cliënt en/of derden mocht voortvloeien uit of verband houdt met de door Marion van der Poel geleverde diensten, een en ander in ruimste zin des woord. Voor zover Marion van der Poel aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het in rekening gebrachte bedrag van de behandeling/consult. 5. Agressief, onbetamelijk of non-coöperatief gedrag geeft Marion van der Poel het recht op onmiddelijke stopzetting van de behandeling/consult zonder recht op enige vergoeding naar de cliënt toe. De cliënt dient zijn / haar behandeling/consult wel te betalen.
 6. Indien Marion van der Poel van oordeel is dat een andere vorm van behandeling/consult op zijn plaats is, is zij gerechtigd de behandeling te beëindigen en/of door te verwijzen naar andere instanties. 7. Alle door Marion van der Poel gedane mededelingen/gegeven adviezen/ behandelingen/ consulten zijn vrijblijvend; het is cliënt ’s eigen verantwoordelijkheid om deze te aanvaarden. De cliënt wordt geadviseerd om al hetgeen bij de behandeling/consult aan de orde komt voor te leggen aan en/of te laten controleren door een (medisch) deskundige alvorens enige beslissing te nemen en/of de behandeling/consult voort te zetten.


 8. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. 9. Het uitvoeren van de behandeling/consult geschiedt tegen een vaste, vooraf overeengekomen, vergoeding van € 80,00 per uur, incl. 21 % BTW.


 10. Na elke behandeling/consult dient de betaling te geschieden zoals overeengekomen. Indien niet of niet tijdig wordt betaald zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de cliënt. In dat geval zijn voorts alle vorderingen van Marion van der Poel op cliënt uit hoofde van de betreffende overeenkomst en daarmee direct samenhangende overeenkomsten onmiddelijk opeisbaar. Bij niet (tijdige) betaling kan Marion van der Poel de werkzaamheden opschorten of beëindigen, onverminderd de betalingsverplichting van de cliënt.
 11. Te laat komen bij een afspraak geeft in principe geen recht op extra tijd voor begeleiding. Bij annulering 24 uur vóór de afspraak, wordt de afspraak verschoven naar een latere datum. Bij een te late of geen annulering wordt de tijdsduur van de behandeling in rekening gebracht.
 12. Op elke overeenkomst tussen Marion van der Poel en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechtbank is die te Utrecht.
De Meern, dd. – –


Handtekening cliënt:


Handtekening Marion van der Poel:

CONTACT INFORMATIE

Bent u geïnteresseerd geraakt en wilt u meer weten van deze behandelmethode, neemt u dan vrijblijvend contact met mij op. Ik kan u dan uitleg geven over de mogelijkheden.

Freedom Love & Joy

Marion van der Poel
Föhn 8
3454 KC - De Meern

06-28715179

info@freedomloveandjoy.nl

5 + 5 =